Page 4 - WOLUMAG-07-2022
P. 4

4   WOORD VAN DE BURGEMEESTER
    A GREAT SUMMER AND A BEAUTIFUL BEAU         EEN PRACHTIGE ZOMER EN EEN MOOIE BEAU

    VÉLO DE RAVEL TO ALL OF YOU             VÉLO DE RAVEL VOOR JULLIE ALLEMAAL

    The summer of 2022 will mark the return of a certain De zomer van 2022 zal de terugkeer van een zekere “nor-
    “normality” after two years of collective struggle maliteit” inluiden na twee jaar collectieve strijd tegen het
    against the Covid-19 virus. For many of us, the sum- Covid-19-virus. Voor velen van ons zal de zomerperiode
    mer period will be a rainbow one. While some of us will een regenboogperiode zijn. Terwijl sommigen van ons van
    have the chance to enjoy some well-deserved time off hun welverdiende vrije tijd kunnen genieten - misschien in
    - perhaps abroad - others will stay at home. This is a het buitenland - zullen anderen in het land blijven. Dit is
    great opportunity to (re)discover some of our local trea- een uitgelezen kans om enkele van onze lokale schatten
    sures.                        te (her)ontdekken.


    The municipality of Woluwe-Saint-Pierre is full of gems De gemeente Sint-Pieters-Woluwe is rijk aan schatten waar
    that are easy to enjoy: markets, parks, shopping, culinary u gemakkelijk van kunt genieten: markten, parken, shopping,
    delights, sports and cultural activities.      culinaire hoogstandjes, sport- en culturele activiteiten.

    And in the heart of summer, on Saturday 30 July, we invite En in het hart van de zomer, op zaterdag 30 juli, nodigen wij u
    you to join us with your family, friends, solo or with “sport uit om samen met uw familie, vrienden, alleen of met “sport-
    buddies” for an exceptional and original cycle ride of maten” deel te nemen aan een uitzonderlijke en originele
    some 40 kilometres. This is part of the Beau vélo de Ravel, fietstocht van zo’n 40 kilometer. Dit is een onderdeel van de
    a renowned touring organisation supported by the RTBF. Beau vélo de Ravel, een gerenommeerde tournee-organisatie
    After 2015 and 2017, this is the third edition co-organised die wordt gesteund door de RTBF. Na 2015 en 2017 is dit de
    with our municipality. The heart of the activities will be in derde editie die samen met onze gemeente plaatsvindt. De
    the Cité de l’Amitié, where the start and finish village will Vriendschapswijk staat in het hart van de activiteiten, waar
    be set up, where several thousand cyclists are expected. het start- en finishdorp zullen worden opgezet, waar enkele
                               duizenden fietsers worden verwacht.
    Such an organisation has required a long preparation. We
    would like to thank our various municipal services, the Een dergelijke organisatie heeft een lange voorbereiding ge-
    various police zones that have been called upon and, of vergd. Wij danken onze verschillende gemeentediensten, de
    course, the fine RTBF team: Adrien Joveneau, Oliver Cole, verschillende politiezones waarop een beroep werd gedaan
    Francis Hubin, etc.                 en natuurlijk het fijne RTBF-team: Adrien Joveneau, Oliver
                               Cole, Francis Hubin, enz.
    Bedankt! Merci! to my fellow Mayors of Kraainem, Tervu-
    ren, Hoeilaart, Overijse, La Hulpe (refreshment stop) and Bedankt! Merci! aan mijn collega-burgemeesters van Kraai-
    Auderghem.                      nem, Tervuren, Hoeilaart, Overijse, Terhulpen (koffiestop) en
                               Oudergem.
    We look forward to seeing many of you on 30 July, either
    dancing on your bicycle or in the start and finish village, We hopen velen van jullie te zien op 30 juli, zij het op de fiets
    which will be open from 10 a.m. and will vibrate to the of in het start- en finishdorp, dat open zal zijn vanaf 10 uur
    rhythm of Cali’s infectious energy for the concerts at the en zal vibreren op het ritme van de aanstekelijke energie van
    end of the day.                   Cali voor de concerten aan het einde van de dag.

    As every year, your Wolumag also takes its summer break Zoals elk jaar neemt ook uw Wolumag zijn zomerstop en
    and will be back in early September. A little thought for komt begin september weer terug. Een kleine gedachte voor
    our beautiful Wolusanpétrusian youth and those who will onze mooie lokale jeugd en zij die uiteindelijk een tweede exa-
    eventually have to prepare a second exam session.  menzitting zullen moeten voorbereiden.

    I wish you a wonderful holiday and hope to see you back Ik wens u een fijne vakantie en hoop u bij de nieuwe start in
    in September, full of vitality.           september weer vol vitaliteit terug te zien.    Benoit Cerexhe                    Benoit Cerexhe
    Your mayor                      Uw burgemeester
   1   2   3   4   5   6   7   8   9